Regels – van 1 naar 2

 

De winnaar:
Als ik geen andere regel ken
dan zet ik in op + en
De koerier:
Korte klanken zijn blij
Er komt een letter bij
De letterdief:
Lange klanken hebben pech
Ik haal gewoon een letter weg
1 2
hond
paard
riem
arm
knie
drie
vier
fiets
friet
rivier
munt
vork
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
honden
paarden
riemen
armen
knieën
drieën
vieren
fietsen
frieten
rivieren
munten
vorken
1 2
mug
bus
zon
slof
pot
klok
jas
kam
rat
bed
bel
hek
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
muggen
bussen
zonnen
sloffen
potten
klokken
jassen
kammen
ratten
bedden
bellen
hekken
1 2
muur
stuur
vuur
teen
veer
neet
maat
naam
hanen
oog
poot
brood
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
muren
sturen
vuren
tenen
veren
neten
maten
namen
hanen
ogen
poten
broden

 

 

 

 

De slang:
Een grijze staart
Is een sisser waard
De slang:
Ook een e
krijgt een s
De slang:
Maar een a, i, o, u
krijgt ‘s
1 2
lepel
letter
veger
kachel
bezem
printer
zeven
varken
laptop
e-mail
dokter
camping
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
lepels
letters
vegers
kachels
bezems
printers
zevens
varkens
laptops
e-mails
dokters
campings
1 2
lente
meisje
fluitje
smartphone
café
coupé
->
->
->
->
->
->
lentes
meisjes
fluitjes
smartphones
cafés
coupés
1 2
foto
auto
euro
radio
menu
paraplu
cola
boerka
bikini
->
->
->
->
->
->
->
->
->
foto’s
auto’s
euro’s
radio’s
menu’s
paraplu’s
cola’s
boerka’s
bikini’s